คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบทบาทครูผู้สอนสู่การเป็น Teacher as a Coach

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะที่สอดคล้องหรือบูรณาการกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบทบาทครูผู้สอนสู่การเป็น Teacher as a Coach ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมจำนวน 45 คน เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จในด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ใหม่ (Upskill) เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อให้คณาจารย์ได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบ Coaching และได้รับรางวัลจากการประกวด Teacher As a Coach ดีเด่นโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบทบาทครูผู้สอนสู่การเป็น Teacher as a Coach เป็นโครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีหัวข้ออมรม ดังนี้ 1. การโค้ชคืออะไร มีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างไร 2. การฟังเชิงลึก 3. การใช้คำถามทรงพลัง และการสะท้อนกลับ 4. สำรวจวงล้อชีวิตและการตั้งเป้าหมาย 5. การโค้ชโดยใช้ GROW MODEL 6. รูปแบบบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู้ 7. ปรับแต่งรูปแบบการสอนให้ทรงพลัง 8. Growth mindset และหลักการการเรียนรู้ 9. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และประยุกต์เทคนิคของ Coach และ Facilitator ในการสอน และ 10. บรรลุเป้าหมายในบทบาทครูด้วยการโค้ช

Scroll to Top