คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้อง 34303 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณบดีและรองคณบดี 4 คณะที่ร่วมผลิตบัณฑิตครู ประธานสาขาวิชา 16 สาขาวิชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งให้แนวคิดว่าภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยควรเน้นในรายวิชาของการเรียนการสอนเป็นหลัก และให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มาเสริม เพื่อให้นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ นักศึกษาครู (ทั่วไป) คือ B1 และนักศึกษาครู (ภาษาอังกฤษ) คือ B2

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู สรุปการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2556 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู คุณสมบัติในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู และแนวทางการกำกับดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Scroll to Top