คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการพัฒนาครูของครูเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะครุศาสตร์ (อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูของครูเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 46 คน
โครงการดังกล่าวฯ ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เป็นไปตามสมรรถนะการผลิตครูฐานสมรรถนะ PTRU MODEL : Professional Teacher of Rajabhat University

Scroll to Top