คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ณ ห้อง 34303 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อร่วมหารือและวางแผนการจัดกิจกรรม Module 3 : การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 – 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 – 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและเน้นย้ำถึงแผนการจัดกิจกรรมหลักสูตร และการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การประเมินวิทยาฐานะ (วPA) ที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ

Scroll to Top