คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 64 จำนวน 14 สาขาวิชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและเป็นการส่งเสริมด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำหรับการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นการเน้นย้ำจุดเด่นของข้อสอบ จำนวน 6 หมวดรายวิชา ประกอบด้วย 1) บริบทโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา 3) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 4) เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายทางการศึกษา และ 6) หลักสูตรและศาสตร์การสอน

Scroll to Top