คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 63

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 63 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้นำความรู้หลังการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาวิเคราะห์ ถอดองค์ความรู้ อีกทั้งรับความรู้เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุข้าราชการครู การปฏิบัติตนในฐานะครูผู้ช่วยหรือครูอัตราจ้าง และการพัฒนาตนเองในสานงานวิชาชีพครู ประกอบด้วย
1. นางสาวเพชรไพลิน สิงห์โต ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์
2. นายภาคภูมิ เรืองรูป ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาววนิชยา เหยี่ยวประยูร ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มตามโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้สะท้อนสิ่งต่างๆ ของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้น

Scroll to Top