คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (ค.บ.)

อาจารย์ ดร.อพัชชา ช้างขวัญยืน
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (ค.บ.)
Scroll to Top