1.jpg

 

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษานำเสนองานวิจัยระดับชาติ

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนองานวิจัยรูปแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอและประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพและกีฬา และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชานันทนาการ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

          โดยในกิจกรรมนี้ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยทางพลศึกษา ไปนำเสนอจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครูพลศึกษากับแรงจูงใจในวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุรี โดย นายเกษม ฆ้อนทอง และ งานวิจัยเรื่อง เจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ที่มีต่อวิชาพลศึกษา โดย น.ส.ดารัณ ยอมสละ และ น.ส.ดวงกมล เล่งระบำ

          ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการในระดับชาติ ซึ่งเป็นระโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

3_1.jpg

3_2.jpg

 

Sportswear free shipping | Women’s Nike Air Force 1 Shadow trainers – Latest Releases , Ietp

Scroll to Top