คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ดร.นวรัตน์ ประทุมตา ดร.คมชนัญ โวหาร และดร.พีชาณิกา เพชรสังข์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Train the Trainer หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ วันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีจุดประสงค์สำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการและเป็นวิทยากรในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ “ครูสู่มืออาชีพ” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

Scroll to Top