คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2

Module 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

หัวข้อที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู: ความศรัทธาในวิชาชีพครู
หัวข้อที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 หมวด 9 ข้อ (คุรุสภา)
หัวข้อที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
หัวข้อที่ 4  ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
หัวข้อที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ต่อ)
หัวข้อที่ 6 ครูผู้ปิดทองหลังพระ
หัวข้อที่ 7 แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูสู่การพัฒนาตนเอง
หัวข้อที่ 8 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
Scroll to Top