คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการพัฒนานักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส61

          คณะครุศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้จัดโครงการการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) จำนวน 25 คน เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูอย่างมืออาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ระหว่างวันที่ 18 – 19 และ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 504 อาคารนิวัตสโมสร ชั้น 5 และ ห้อง 937 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายธนเดช แก้วเสียง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวในการจัดการโครงการดังกล่าว ได้แบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่
          1. การจัดทำโครงการและการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร
          2. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ครูดีศรีท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากนางสาววาสนา 
ยาวงษ์ และนางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ปข. เขต 2 เป็นวิทยากร 
          3. สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากนายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร
          4. การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ Active Learning ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร
          5. ครูกับการดูแลสุขภาพตนเองและนักเรียนในสังคมออนไลน์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร และ
          6. การใช้เทคโนโลยีกับการสอนและการปฏิบัติงานของครู ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากร

Scroll to Top