คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

📣📣 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62 (รูปแบบ Onsite เท่านั้น) โดยท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตกอบวิชาชีพครู และเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำแบบทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

👉👉โครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 19-20 และ 26-27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และห้องประชุมนิทัศน์เพียกขุนทด (ห้องสโลป ชั้น 2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 👈👈

🔴 อย่าลืม นำบัตรนักศึกษาตัวตจริงมาด้วย พร้อมด้วยการแต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย 🔴

ทั้งนี้ นักศึกษา หลักสูตร ค.บ. รหัส 63 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ (ไม่ได้บังคับ) แต่เข้าไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสอบฯ

Scroll to Top