คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 16 คน นำโดย นางเสาวลักษณ์ ภูสมสาย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในด้านหลักการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ตลอดจนเรื่องการบริหารทีมการทำงาน ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะนำข้อมูลความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการให้เกิดประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Scroll to Top