คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมสอบเสมือนจริง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสอบเสมือนจริง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 1 และชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการทดสอบ และทบทวนเนื้อหา รวมทัังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะทำการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในอนาคต

Scroll to Top