คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังการรายงานแผน-ผลการพัฒนา และการจัดการตามแนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ตลอดจนปัญหา ข้อขัดข้องอื่นๆ ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ายป่าเด็ง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา โรงเรียนวไลย โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน โรงเรียนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 และโรงเรียนบ้านพุพลู ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2566
          ทั้งนี้ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ดูแลโรงเรียนกองทุนฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนกองทุนฯ ในครั้งนี้ด้วย

Scroll to Top