คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับ สมาคมหมากล้อมมณฑลเหอหนาน จากประเทศจีน

          วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร และอาจารย์ชวินทร์ ชูกุศล เป็นตัวแทนสโมสรหมากล้อมคณะครุศาสตร์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองสมาคมหมากล้อมมณฑลเหอหนาน (Henan Weiqi Association) ประกอบด้วยประธานสมาคมหมากล้อมเหอหนานและคณะ ซึ่งเดินทางมาจากมณฑลเหอนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดการรับรองที่ห้อง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์

         ในการนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี เป็นประธานการต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.กฤษดา ตัังชวาล รองอธิการบดีงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ สมาคมหมากล้อมมณฑลเหอหนาน ชมรมหมากล้อมจังหวัดเพชรบุรี ชมรมหมากล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ สโมสรหมากล้อมคณะครุศาสตร์

        การเข้าพบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นเรื่องการสนับสนุนหมากล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงผลักดันหมากล้อมให้เป็นที่รู้จัก และตั้งเป้าให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่จัดการแข่งขันในระดับเขตไปจนถึงการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

Scroll to Top