คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงที่ 3 มอบเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงที่ 3 มอบเกียรติบัตร รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงที่ 3 ให้บรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติ ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยดี  ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 

Scroll to Top