คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708621
e-mail             : nuttakan.pak@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา)
ปริญญาโท
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม)

งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

Jirasatjanukul, K., Pakprod, N., Dokkulab P., Changkwanyeun A., Jantakoon T.,& Laoha R.(2023). Creation of Educational Innovations through Cloud-based Constructivism anConnectivism Learning for Undergraduates. Higher Education Studies (HES). 13(4): 119-127. (ERIC)

อพัชชา ช้างขวัญยืน, พฤกษา ดอกกุหลาบ, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และณัฐกานต์ ภาคพรต. 2566).ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติมารยาททางนเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการกลั่นแกล้งออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 17(2), (อยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์) (TCI2)

Scroll to Top