ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo ราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. ๕ ปี)

_____________

Download

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต เนื่องจากครบรอบระยะเวลาและการปรับปรุงรายวิชาให้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา(หลักสูตร ๑๑ มาตรฐาน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจำนวน ๒ หลักสูตร คือ ๑) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ๒) สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๑๑ หลักสูตร คือ ๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๒) สาขาวิชาพลศึกษา ๓) สาขาวิชาภาษาไทย ๔) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๕) สาขาวิชาศิลปศึกษา ๖) สาขาวิชาสังคมศึกษา ๗) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ๙) สาขาวิชาชีววิทยา ๑๐) สาขาวิชาเคมี ๑๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งการเรียกการสอนใน ปัจจุบันยังคงมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ (หลักสูตร ๙ มาตรฐาน) และ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ (หลักสูตร ๙ มาตรฐาน) ที่กำลังเรียนอยู่และยังไม่สำเร็จการศึกษา
                   เพื่อให้การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา จึงประกาศแนวการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังนี้
                   ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรมาตรฐานความรู้ ๙ มาตรฐาน บังคับเรียนหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป ดังนี้

                       ๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ – ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ๑๕๔๐๒๐๑ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) – ภาษาไทยส าหรับครู รหัสวิชา ๑๕๔๐๒๐๔ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) – ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ๑๕๕๐๑๐๑ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) – ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน รหัสวิชา ๑๕๕๐๑๐๒ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) – ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา ๑๕๕๐๑๐๓ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) – ภาษาอังกฤษสำหรับครู รหัสวิชา ๑๕๕๐๑๐๗ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)
                      ๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาดังนี้ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ๔๑๒๐๑๐๑ หน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) – เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู รหัสวิชา ๗๑๓๐๔๐๓ หน่วยกิต ๓(๒-๒-๕)

                    ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรมาตรฐานความรู้๑๑ มาตรฐาน ไม่บังคับเรียนรายวิชาตาม ข้อ ๑ เนื่องจากคุรุสภาได้ยกเลิกรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีและเพิ่มรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
                    ๓. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ (หลักสูตร ๑๑ มาตรฐาน) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก เรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยให้เลือกวิชาเลือก ๔ หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาบังคับ เลือก ๒ หน่วยกิต คือ รายวิชา ๑๐๒๔๓๐๕ การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาไทย หน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                    รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                             
                                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

Nike Air Jordan 1 Mensbest Running shoes brand | Nike for Men

Scroll to Top