สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา
ชื่อนักวิจัย ชื่องานวิจัย สถานที่เผยแพร่
อ.สิริลักษณ์ เกิดหนู การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
อ.ฐิติรัตน์ คล่องดี การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
อ.ฐิติรัตน์ คล่องดี การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้ยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6
อ.ฐิติรัตน์ คล่องดี การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
อ.วิชชญา มณีชัย การเปรียบเทียบรูปแบบอารมณ์ขันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อนักวิจัย ชื่องานวิจัย สถานที่เผยแพร่
อ.สิทธิชัย เพิ่มสิน สภาพการประเมินผลการเรียนรู้วิชาพลศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี JOURNAL OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION ปีที่ 42 เล่ม 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   
ชื่อนักวิจัย ชื่องานวิจัย สถานที่เผยแพร่
อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต การพัฒนาแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับบุคลากรทางการศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ชื่อนักวิจัย ชื่องานวิจัย สถานที่เผยแพร่
ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึกสำหรับการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ของนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี วารสารวิชาการ Veridian E- Journal, Silpakorn University
ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง การวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความยั่งยืนแก่นักเรียน วารสารราชนครินทร์
อ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับดำเนินการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดเพชรบุรี รับดำเนินการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง การศึกษาพื้นภูมิเพชรบุรี การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การประชุมสัมมนาวิชาการและศิลปวัมนธรรมระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2
ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี e journal silpakorn
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
ชื่อนักวิจัย ชื่องานวิจัย สถานที่เผยแพร่
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล การสังเคราะห์โมเดลการพัฒนาสื่อประสมสอนการถ่ายภาพเบื้องต้นและประเมินผลแบบ CIPP The 12th National Conference on Computing and Information Technology
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
อ. ดร.ยุพิน ยืนยง การพัฒนาแผนการนิเทศแบบให้คำปรึกษา แนะนำ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ การพัฒนาหลักสูตรอบรมแกนนำสตรีแบบมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ วารสารศิลปากรณ์ศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่7 ฉบับที่2 กค-ธค58
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ การพัมนาแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้เทคนิคจับคู่ร่วมคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า และสมุดรายวันทั่วไป การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ครั้่งที่ 5
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค เคอร์ซี่ในการพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ครั้่งที่ 5
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู  
ชื่อนักวิจัย ชื่องานวิจัย สถานที่เผยแพร่
อ.ยุพิน โกณฑา ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
อ.พีชาณิกา เพชรสังข์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว Constructionism โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project-based learning การประกวดเรื่องเล่าดิจิตัล โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ Share Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆ กับ ATM KTB ประกวดคลิป “Share Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆกับ ATM KTB”

Lebron James ShoesRunning sports | Nike Dunk – Collection – Sb-roscoff

Scroll to Top