ชื่อนักวิจัย ชื่องานวิจัย
อ.กมลวรรณ(สิ้นสุดการจ้าง) พลับจีน การสังเคราะห์องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และการสร้างเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างไตรสิกขา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.ฐิติรัตน์ คล่องดี การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้ยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ.พีชาณิกา เพชรสังข์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.ฐิติรัตน์ คล่องดี การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ.ทิพวรรณ(สิ้นสุดการจ้าง) ภัทรนุสรณ์ การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับครูในศตวรรษที่ 21
อ.วิชชญา มณีชัย การเปรียบเทียบรูปแบบอารมณ์ขันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.สิริลักษณ์ เกิดหนู การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน
อ.ฐิติรัตน์ คล่องดี การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน
อ.ยุพิน โกณฑา ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.หทัยทิพย์ (สิ้นสุดการจ้าง) สีส่วน ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ การพัมนาแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้เทคนิคจับคู่ร่วมคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า และสมุดรายวันทั่วไป
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
อ. ดร.ยุพิน ยืนยง การพัฒนาแผนการนิเทศแบบให้คำปรึกษา แนะนำ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี
อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต การพัฒนาแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
อ. ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค เคอร์ซี่ในการพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปอิเลคทรอนิกส์เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบสำหรับครัวเรือนเกษตรกรรมแบบพื้นบ้าน
อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต การพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแก่งกระจาน พุทธศักราช 2558
ผศ.สุกัญญา แพงโสม การใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องทอ่งเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล การสังเคราะห์โมเดลการพัฒนาสื่อประสมสอนการถ่ายภาพเบื้องต้นและประเมินผลแบบ CIPP
ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึกสำหรับการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ของนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและสถานท้อนการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่นำร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง การศึกษาพื้นภูมิเพชรบุรี
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดเพชรบุรี

New Arrivalslatest Running Sneakers | NIKE Chaussures, Sacs, Vetements, Montres, Accessoires, Accessoires-textile, Beaute, Sous-vetements – Livraison Gratuite

Scroll to Top