ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ชนะการประกวด ได้แก่
นางสาวสุภัชชา เต็มดี

 

ผู้ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
นางสาวมาลี อริยะภูมิ
นายสมชาย นิลแก้ว
KORJUD RENDER
นางสาววาสนา ศิริสมบูรณ์
นางสาวกาญจนา ขาวสนิท
นางสาวจันทิมา ภูหัดสวน
นางสาวนิจจารีย์ ภูตาเลิศ
นายภาณุพงศ์ ทองห่อ
นาย ชาญชัย จินดา
นางสาวพีราดา ตันติเศรณี
นายบำรุง อิศรกุล
นายธนาภัทธ์ จาติเกตุ
นายธนบดี ชัยนิธิกรรม
นางสาวน้ำทิพย์ ข้วดทอง
นายพนม บุญศิลป์
นางสาวเสาวลักษณ์ หุ่นสุวรรณ
Phattharasuda Saksichan
นางสาวจีวนันท์ วรบุญ
นายสิทธิชัย วัลลิภาภรณ์
นางสาวอรวิไล จันสีชา
นางสาวปณัฎฐา มุ่งดี

———————————————————

ผู้ชนะการประกวดและผู้ได้รับเกียรติบัตรขอให้เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรในวันที่ 

11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 926 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Adidas Shoesjordan Sneakers | Nike Shoes, Clothing & Accessories

Scroll to Top