ปรัชญา

“สร้างครูดี พัฒนาคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ” 

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2568 คณะครุศาสตร์จะเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูและสร้างสรรค์องค์ความรูด้วยศาสตร์พระราชการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

       1. ผลิตบัณฑิตภายใต้อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

       2. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

       3. พัฒนางานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่น

       4. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมแก่ท้องถิ่น

       5. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

       6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

 

นโยบาย

1. ด้านการบริหารจัดการ
    1.1 ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
    1.2 ทบทวนกลยุทธ์ใหม่ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
    1.3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
    1.4 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
    1.5 ส่งเสริมการมีภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน

 2. ด้านวิชาการ
    2.1 ส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
    2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง
    2.3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
    2.4 ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐานคุรุสภา รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย

Scroll to Top