S__31236098.jpg

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 2560 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4

   
PNOHT600715001003302_15072017_112655.JPG

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง 

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7

 20967889_10208052638828655_1827522694_o.jpg

ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนกฤต ทองคล้ำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสั้น
“ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” 

13724934_1143133472375473_7526024946198856941_o.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2016 Thailand Research Expo 2016 เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1) การศึกษาพื้นภูมิเพชรบุรี  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และคณะ

2) การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร  โดย อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม

3) แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และคณะ

4) การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

โดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

โดยได้รับถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท 

 

 

Nike Air HuaracheBuy Kicks | Nike SB

Scroll to Top