รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

คณะครุศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๓๘ หมู่ ๘ ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 

download >>> รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

 

 

 

Air JordanSportswear free shipping | New Releases Nike

Scroll to Top