ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรีภาคปกติในเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา  โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 5 รอบ ตามเอกสารแนบ ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 ผ่านระบบสมัครออนไลน์ได้ที่http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp

Zapatillas trekkingtrace affiliate link | Nike Air Max 270

Scroll to Top