คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Uncategorized

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ข้อมูลกฎหมาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับอัพเดท) ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020 ข้อมูลกฎเกณฑ์ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ข้อมูลกฎเกณฑ์ 12/10/2020 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. …

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 Read More »

ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์

1.1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น 1.2. ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 1.3. สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 1.4. ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 1.5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2.1. เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก 2.2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 2.3. ผลงานที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ประจำคณะ 2.4. จำนวนการอ้างอิงบทความของอาจารย์ประจำคณะที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนดต่ออาจารย์ประจำคณะ 2.5. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

Scroll to Top