เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำทีมโดยท่าน ผศ.พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดี และผู้บริหารประกอบด้วย
ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผศ.สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาจารย์สุธิดา ทองคำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมแผนการพัฒนาโรงเรียนบ้านหุบกะพงและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนำร่องเป็นโรงเรียนตัวอย่างตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Running Sneakers | JORDAN BRAND

Scroll to Top