โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ ของครูประจำการในท้องถิ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

EP1.jpg

EP2.jpg

EP3.jpg

Best Authentic Sneakers | Men's Sneakers

Scroll to Top