หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยคณะครุศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาทิศทางการผลิตและพัฒนาครูวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ทิศทางการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีคณบดี ประธานสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5ปี) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งต้องขับเคลื่อนโครงการ ตัวชี้วัดของแผนดังกล่าว และมีความเคลื่อนไหวการผลิตครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการผลิตครูขอบคุรุสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายดังกล่าว นำไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องขับเคลื่อน แนวทางการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นอกจากนี้ สภาวิชาชีพครูได้กำหนดความเป็นครูไว้ในหลักสูตร เช่น คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ รายวิชาสำหรับการเรียนในเรื่องของครู สามารถไปสอบบรรจุครูได้ตามมาตรฐานโดยมีใบประกอบวิชาชีพครูเป็นตัวกำหนด เป็นมาตรฐานที่นักศึกษาที่จบออกไปแล้วสามารถสอบเป็นครูได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเรียกว่าครูพันธุ์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการบริหารแบบคลัสเตอร์ (CLUSTERS) ซึ่งกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์ครู (Education Cluster) มีทั้งหมด 13 สาขาวิชา จาก 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 4 คณะ ผลิตและพัฒนาครู 5 ปี ที่จะออกไปเป็นครูในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มีการสอบบรรจุครู ตลอดจนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 100 แห่งที่มีการผลิตและพัฒนาครู ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาครูทั้งประเทศ ว่าจะทำอย่างไรให้ครูที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นครูต้นแบบให้กับนักศึกษาที่จบออกไปสอนกลุ่มนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องร่วมกันพัฒนา เพื่อให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้

ดูรูปทั้งหมด คลิก

   

 

NikeRunning Sneakers | New Releases Nike

Scroll to Top