อัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์

“ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เป็นครูมืออาชีพ”

การให้ความหมาย

          1. ซื่อสัตย์ หมายถึง เป็นผู้มีความประพฤติตรง จริงใจ ไม่คิดโกง ไม่หลอกลวง

          2. มีวินัย หมายถึง เป็นผู้ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบแผนของมหาวิทยาลัยและของสังคมที่กำหนดไว้

          3. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง เป็นผู้มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

          4. เป็นครูมืออาชีพ หมายถึง เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

 

เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์

           “เป็นครูมืออาชีพ”

Scroll to Top