สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ กาญจนา บุญส่ง และคณาจารย์ประจำสาขา จัดประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ดูภาพทั้งหมด คลิก

   

Nike JordanNike air jordan Sneakers | Nike Releases, Launch Links & Raffles

Scroll to Top