หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยคณะครุศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาทิศทางการผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการเปิดประชุมสัมนา ทิศทางการผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีคณบดี ประธานสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) เข้าร่วมประชุมสัมมนา กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งต้องขับเคลื่อนโครงการ ตัวชี้วัดของแผนดังกล่าว และมีความเคลื่อนไหวการผลิตครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการผลิตครูขอบคุรุสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายดังกล่าว นำไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องขับเคลื่อน แนวทางการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 
 

Nike Roshe Run MenNike footwear | New Balance 530 Til Kvinder, hvid – MR530SG

Scroll to Top