ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics 

                        

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการแข่งขันทั กษะทางวิชาการ สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ  อาคาร 9  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สรุปผลการแข่งขันดังนี้

1.ประเภท นักเรียน นักศึกษา

1. นายเอกรินทร์  ราชพลแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี รางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวมานิตา  กะการดี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. นางสาวธัญวรัตม์ มีบำรุง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4. นายชัยนรินทร์  จรัสศรี โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี รางวัลชมเชย
5. นายสิริภูมิ  อาทรสิริรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี รางวัลชมเชย
6. นางสาวประภัสสร  วรรณสวาท โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลชมเชย
7. นายชนินทร์  สุขโต โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลชมเชย
8. นายสุทธิพงศ์  เครือแตง โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลชมเชย
9. นายศุภณัฐ  เล็กเจีย โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย

            2. ประเภท ครูผู้สอน

1. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร รางวัลชนะเลิศ
2. นายพนธิตร  เมืองชื่น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. นางสาวจิรภัทร  บุญเพ็ญ โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี รางวัลชมเชย
5. นางสาวบุษยมาศ  ช่วงชู โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จังหวัดเพชรบุรี รางวัลชมเชย

 ดูรูปทั้งหมดคลิกS__36478994.jpg

Nikebridgemedia | Raekwon Packer Diadora Built 4 Cuban Linx – Packer and Diadora Releasing The N.9002 Molveno

Scroll to Top