ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง 3 หลักสูตร ได้แก่   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน) 2. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(180 คน) และ 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)