วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมเฮือนคำแดง เอกโอชา จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมวางแผนโครงการดำเนินโครงการ Big Rock จำนวน 3 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
2. โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

S__7716868.jpg

S__7716876.jpg

S__7716871.jpg

S__7716873.jpg

S__7716875.jpg

 

Scroll to Top