ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด – ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปรัญญาตรี พ.ศ.2557 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัย จึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคภารศึกษาที่ 3/2560 ดังต่อไปนี้

1.กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 เปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

2.กำหนดการปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ปิดภาคการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561

3.กำหนดการลงทะเบียน 17-30 เมษายน และ 1-4 พฤษภาคม 2561

4.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 17-30 เมษายน และ 1-4 พฤษภาคม 2561 http://register.pbru.ac.th/register/

  4.1 ชำระค่าบำรุงแล้วสามารถ ถอน-เพิ่มรายวิชา ภายในวันที่ 5-20 พฤษภาคม 2561

 4.2 เริ่มปรับกรณีชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาช้าเกินกำหนด ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

5.นักศึกษาไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ถือว่าพันสภาพการเป็นนักศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ 

Air Maxjordan Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL – Grailify

Scroll to Top