มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดการอบรมและนิเทศติดตามโครงการการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา แพงโสม และอาจารย์กาญจนา สังข์ผาด  ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและแผนการสร้างสื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชัน โดยมีโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนด่านสิงขร โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านดงไม้งาม โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) และโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ทั้งนี้ นายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่อเนื่องในการนิเทศติดตาม จำนวน 2 รอบ ในวันที่ ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนตามสภาพจริง นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล้ำ อาจารย์ศุภรัศมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ และอาจารย์กาญจนา สังข์ผาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ และ นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

และในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา แพงโสม อาจารย์ศุภรัศมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ และอาจารย์กาญจนา สังข์ผาด  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ การนำเสนอ วิพากษ์งานและสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าประชุมการนำเสนอ วิพากษ์งานและสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

   
   
   

Shop Women’s Sneakers by BrandNike air jordan Sneakers | Men’s shoes

Scroll to Top