วิสัยทัศน์

             มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้เป็นครูเพชรนวัตกรที่ “เก่งรู้ แกร่งงาน” และพัฒนาบุคลากรทั้งการศึกษาทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูให้มีคุณสมบัติเป็นครูที่เก่งรู้ แกร่งงาน
 2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้มีคุณภาพ
 3. สนับสนุนด้านการศึกษากับโรงเรียนกองทุนการศึกษาและในการกำกับดูแลและโรงเรียนเครือข่าย
 4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
 5. บริหารจัดการการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการนิเทศนักศึกษาของอาจารย์นิเทศ
 6. พัฒนาศิษย์เก่าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 7. เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลด้านวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลาการทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูดีมีภูมิสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบวิชาชีพ
 3. เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้มีคุณภาพด้านการจัดการศึกษา
 4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตสำหรับครูก่อนประจำการ ระหว่างประจำการ และหลังประจำการ

กรอบภาระงาน

          เพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2   ของแผนการผลิตและพัฒนาวิชาชิพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงได้จัดทำกรอบภารงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูประกอบด้วย

ที่

ภาระงาน

รายละเอียด

1

งานสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในกำกับดูแลและโรงเรียนเครือข่าย

1. พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 15 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห่ง  และโรงเรียนเครือข่าย158 แห่ง  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ให้ความช่วยและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการหรือความเหมาะสม

3. สนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นโรงเรียนต้อนแบบ

2

งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น และงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

1. จัดการเรียนการสอน (หลักสูตรเฉพาะทาง) ภายใต้ความร่วมมือ (MOU.) กับหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะพัฒนาร่วมกัน

2. หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (TOEIC)  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   การพัฒนาบุคลิกภาพครู  เทคนิคการสอน Online  การจัดทำสื่อการสอนยุคดิจิทัล  การสร้างผู้นำ/นักบริหารมืออาชีพ เทคนิคการพูดและการนำเสนอผลงาน เทคนิคการสร้างสื่อโสตทัศนูปกรณ์

3. จัดอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางวิชาชีพครู ให้เป็นครูมืออาชีพ

4. จัดการอบรมเพื่อเลื่อนระดับทางวิชาการ

5. จัดการอบรมเสริมอาชีพเฉพาะทาง

3

งาน Education Cluster

1. สร้างเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูให้มีคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม มคอ.1 (หลักสูตร 4)

2. จัดกิจกรรมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพเพื่อรองรับการรับรองปริญญา

3. จัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 4.

งานเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.กำกับดูแลนักศึกษาโครงการผลิตรครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น/ครูคืนถิ่น

2. เสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูหรือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

3.ประสานงานการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุเข้ารับราชการครู

 5.

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

1. จัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและจัดทำปฏิทินงานในแต่ละปีการศึกษา

2. จัดทำแผนการนิเทศนักศึกษาและคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศก์

3. พัฒนาการจัดทำคู่มือการนิเทศนักศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อย่างต่อเนื่องมีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 6.

งานฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

1. เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา ได้แก่ จำนวนครูในพื้นที่จังหวัดเพรชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ข้อมูลโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู   ข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิชาชีพครู

2. เป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่พัฒนาบัณฑิต

3. ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ten − two =

Scroll to Top